Wymagania i podstawy prawne

Właściciel, użytkownik mieszkania, budynku mieszkalnego jest zobowiązany do zapewnienia właściwego stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych).

§ 34 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) w którym określono, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

W ust. 2 § 34 wyżej wymienionego rozporządzenia określono, że w obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

W ust. 3 § 34 przywołanego wyżej rozporządzenia określono, że czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, za wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego – co wynika z ust. 4 § 34 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Należy podkreślić, że zapis § 34 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) nie zwalnia właścicieli, najemców bądź użytkowników budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego z wykonywania wymaganych czynności w zakresie czyszczenia w terminach wskazanych wyżej. Przepis prawa w tym zakresie stanowi jedynie, że prace te może wykonywać osoba nie posiadająca kwalifikacji kominiarskich. Wobec powyższego obowiązek prawny nadal spoczywa na właścicielu, najemcy bądź użytkowniku, który w takim przypadku powinien te czynności dokumentować poprzez prowadzenie stosownego rejestru czyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) dla danego budynku na zasadzie oświadczenia.

Art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) określa, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu między innymi stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836) określa, że użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:

  • zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
  • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia, zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
  • systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
  • informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych.

§ 17 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia określa, że użytkownik lokalu powinien eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych oraz zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.

§ 19 ust. 3 wyżej przywołanego rozporządzenia określa, że użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.