24 listopada 2017 r. na uroczystej zbiórce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pożegnano odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne po 35 latach służby dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. inż. Mirosława Kosikowskiego.

 

bryg. inż.  Mirosław Kosikowski służbę w pożarnictwie rozpoczął 01 września 1982 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu technik pożarnictwa z dniem 01 sierpnia 1984 r.  został mianowany do służby stałej na stanowisko instruktora ds. prewencji w  Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Pile. Następnie na mocy porozumienia stron z dniem 01 czerwca 1988 r. podjął zatrudnienie w PKP Lokomotywownia z siedzibą w Pile. Z dniem 01 maja 1990 r. ponownie wstąpił w szeregi Straży Pożarnej jako instruktor ds. prewencji w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Pile gdzie zajmował kolejno stanowiska dowódca sekcji i dyżurny operacyjny rejonu. Następnie z dniem 01 lipca 1998 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Pile na stanowisko dyżurny operacyjny województwa. Od 01 października 1998 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu,  gdzie początkowo zajmował stanowisko zastępcy dowódcy JRG, a od 01 sierpnia 2010 r. do chwili obecnej stanowisko dowódcy JRG.

W okresie ponad 35 letniej służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej powierzone zdania realizował na wysokim poziomie merytorycznym i dobrze kierował podległymi zasobami ludzkimi.

W całym okresie swojej służby wykazywał zaangażowanie,  prezentował wysoką gotowość operacyjną, dyspozycyjność  i aktywność w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych za co został wielokrotnie odznaczony.

Odchodzącego dowódcę pożegnali strażacy i pracownicy komendy, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, przedstawiciele władz samorządowych oraz br. Piotr Nowak z parafii pw. św. Antoniego wieloletni kapelan strażaków.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5

Opracowanie: kpt. Mirosław Gruchot  KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wałczu