12 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy za rok 2018.

 

W naradzie uczestniczyli:  Wicewojewoda  Zachodniopomorski  Marek Subocz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki , przedstawiciele władz samorządowych, Komendant  Wojskowej Straży Pożarnej 104 BL BWD WKP-W w Wałczu mł.chor. Sebastian Ślusarski ,Zastępca  Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej 104 BL BWD WKP-W w Wałczu sierż. Piotr Kowal,  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu Pani Anna Krysztofiak,  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Pani Anna Zaleska, Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wałczu Jacek Miechówka,  przedstawiciele władz związku ochotniczych straży pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni wałeckiej komendy.

W trakcie narady komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek przedstawił najważniejsze zadania, które realizowane były w roku 2018 w tym między innymi statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych i działań administracyjno–egzekucyjnych. Przedstawił także proces i efekty  doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej KP PSP w Wałczu, a także informację dotyczącą udzielonego w dotacji wsparcia finansowego dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego i dotacji MSWIA dla jednostek z KSRG i spoza KSRG. Scharakteryzował również specyficzne zdarzenia z terenu powiatu wałeckiego i zaprezentował  potrzeby w zakresie zakupu umundurowania oraz potrzeby sprzętowe komendy. Złożył podziękowania na ręce Wicewojewody Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrzom Wałcza i Mirosławca oraz Wójtowi Gminy Wałcz za pomoc  finansową w realizacji zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W trakcie narady wyróżnieni zostali strażacy KP PSP w Wałczu. Starosta wałecki wyróżnił: mł. asp.  Tomasza Matusiaka, st. sekc. Tomasza Szewczyka, mł. asp. Marka Rodzika;  burmistrz miasta Wałcza wyróżnił kpt. Grzegorza Kasperowicza, mł. ogn. Jacka Makohona, Sylwię Sowa;  Wójt Gminy  Wałcz wyróżnił: kpt. Mirosława Gruchot, mł. asp. Krzysztofa Chmielewskiego, asp. Grzegorza Kilańczyka,  st. ogn. Lecha Marchewkę,  st. sekc. Macieja Malca, st. sekc. Tomasza Szymańskiego.

W trakcie narady  głos zabrał Wicewojewoda  Zachodniopomorski  Marek Subocz dziękując strażakom za niesioną pomoc mieszkańcom powiatu wałeckiego, przedstawił wszystkie działania realizowane przez rząd RP i wojewodę zachodniopomorskiego w zakresie finansowania zakupów sprzętowych z przeznaczeniem dla komend powiatowych PSP, w tym dla komendy PSP w Wałczu oraz jednostek OSP , następnie Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który przedstawił potencjał ratowniczy województwa zachodniopomorskiego, statystykę zdarzeń, informacje dotyczące prewencji społecznej oraz najważniejsze założenia i przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019. Skierował również słowa podziękowania do władz samorządowych, służb współdziałających, a  także strażaków PSP i OSP.

W imieniu władz samorządowych głos zabrał Starosta Wałecki,  Zastępca Burmistrza  Wałcza,  który w swoim wystąpieniu zadeklarował pomoc finansową w zakupie nowej lekkiej łodzi ratowniczej z przyczepką, Wójt Gminy Wałcz oraz Zastępca Burmistrza Tuczna.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Opracowanie: kpt. Mirosław Gruchot  KP PSP w Wałczu

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wałczu