W dniach od 21 listopada do 6 grudnia 2009 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przeprowadziła szkolenie ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W kursie uzupełniającym uczestniczyło 39 słuchaczy z terenu powiatu wałeckiego. Celem szkolenia było przygotowanie druhów do wykonywania zadań ratowniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługa sprzętu mechanicznego oraz wprowadzenie podstaw ratownictwa chemicznego. Egzamin przeprowadziła Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Maciejewskiego. Komisji przewodził kpt. mgr inż. Dariusz Lubraniec, zastępcą przewodniczącego był mł. kpt. Tomasz Dębowski a członkiem rady był - druh Andrzej Czulewicz. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 38 strażaków – ratowników OSP w tym jedna druhna z OSP Tuczno.

TD/TD

 • 66
 • 67
 • 68

„Wałeccy strażacy odznaczeni z okazji Narodowego Święta Niepodległości”

 W dniu 13 listopada 2009r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka strażaków Województwa Zachodniopomorskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

91 Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do uhonorowania przez Prezydenta RP, Ministra SWiA, Komendanta Głównego PSP oraz Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości strażakom województwa zachodniopomorskiego wręczono odznaczenia, medale i odznaki oraz nagrody pieniężne a także awanse na wyższe stopnie służbowe.

Obecni na uroczystości Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg Henryk Cegiełka oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. zachodniopomorskiego druh Stanisław Dycha dokonali dekoracji wyróżnionych strażaków.

W szeregach odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego znaleźli się także strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. W uznaniu wieloletniej wysokiej oceny zawodowej i zaangażowania wyróżnieni zostali:

 • Złotym Medalem asp. sztab. w stanie spoczynku Jerzy Pomorski,
 • Srebrnym Medalem mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski,
 • Srebrnym Medalem st. asp. Dariusz Kociuba,
 • Brązowym Medalem mł.kpt. inż. Tomasz Dębowski,
 • Brązowym Medalem mł. asp. mgr Mirosław Gruchot,
 • Brązowym Medalem asp. sztab. Rafał Hnat,
 • Brązowym Medalem kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec,
 • Brązowym Medalem st. ogn. mgr Dariusz Świercz,
 • Brązowym Medalem ogn. mgr Zbigniew Węglewski.

Ponadto w zbiórce uczestniczyli Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu województwa zachodniopomorskiego.

TD/TD

 • 70
 • 71

„Nowe przepisy w zakresie Imprez masowych”

obowiązuje od 1 sierpnia 2009r.

Wprowadzenie znowelizowanej Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych spowodowało wydanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2009 r.)

Ustawodawca zobowiązał organizatora imprezy masowej do wykonania w/w instrukcji oraz włączenia jej do dokumentacji przedkładanej właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu/miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§ 1.  Rozporządzenia określił niezbędne elementy, jakie musi zawierać instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej:

1.        Opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ze wskazaniem:

b)       Członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję,

c)       Służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb, o których mowa w lit. a;

2.        Opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych lub sygnałów ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom imprezy masowej w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności:

a)       Teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

b)       Obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

c)       Osoby upoważnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych;

3.        Opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z określeniem miejsc zbiórki do ewakuacji, a w szczególności:

a)       Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa,

b)       Zadania służb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób przewidzianych do kierowania ewakuacją;

4.        Część opisową instrukcji, która określa w szczególności:

a)       Nazwę imprezy masowej oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia lub terminarz imprez masowych,

b)       Nazwę organizatora imprezy masowej,

c)       Nazwę i adres obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie,

d)       Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres zamieszkania lub siedziby organizatora imprezy masowej, właściciela obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie, podmiotu użyczającego obiekt lub teren na czas trwania imprezy masowej, kierownika do spraw bezpieczeństwa, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową w czasie trwania imprezy masowej, jeżeli jest ona powołana,

e)       Charakterystykę ogólną imprezy masowej,

f)        Charakterystykę pożarową obiektu lub terenu, w tym terenu przylegającego, oraz przewidywane zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia mogące wystąpić podczas imprezy masowej,

g)       Określenie warunków łączności pomiędzy podmiotami, o których mowa w pkt 1, w czasie imprezy masowej;

5.        Opis graficznego planu obiektu lub terenu.

 

§ 2. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. e:

1)        Informacje dotyczące warunków organizacyjno-technicznych imprezy masowej;

2)        Program imprezy masowej;

3)        Informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

4)        Informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie masowej, oraz o miejscu ich przebywania.

 

§ 3. Charakterystyka, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. f, zawiera:

1)        Informacje dotyczące:

a)       Powierzchni,

b)       Wysokości i liczby kondygnacji,

c)       Kwalifikacji obiektu ze względu na jego przeznaczenie i sposób użytkowania,

d)       Podziału obiektu lub terenu na strefy pożarowe,

e)       Występowania w obiekcie lub na terenie, w tym na terenie przyległym, materiałów niebezpiecznych pożarowo,

f)        Spr zętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych, z uwzględnieniem urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz rodzaju i liczby gaśnic,

g)       Dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg pożarowych;

2)        Informacje o lokalizacji, warunkach usytuowania i zabezpieczenia miejsc noclegowych uczestników na terenie imprezy masowej, w szczególności pól namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeśli takie są organizowane;

3)        Informacje o przewidywanych zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach, z uwzględnieniem kwalifikacji obiektu, o której mowa w pkt 1 lit. c;

4)        Informacje o warunkach ewakuacji w zakresie długości, szerokości i wysokości przejść, dojść i dróg ewakuacyjnych, liczbie i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz oświetleniu awaryjnym;

5)        Informacje o stopniu palności materiałów użytych do budowy tymczasowych obiektów budowlanych, w tym scen, trybun, namiotów, oraz wystroju i wyposażenia tych obiektów;

6)        Informacje dotyczące podziału obiektu lub terenu na sektory, z podaniem liczby miejsc dla osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposobu rozmieszczenia, łączenia ze sobą i umocowania siedzeń;

7)        Informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów uczestników imprezy masowej, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca imprezy masowej, jeżeli zapewnia je organizator;

8)        Informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów Policji, służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów pożarniczych;

9)        Informacje o sposobie rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych oraz Policji;

10)     Informacje o wzniesionych na czas imprezy masowej tymczasowych obiektach budowlanych, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a)       Spełnienia wymagań określonych w przepisach budowlanych, ochrony przeciwpożarowej i sanitarnych,

b)       Spełnianych przez nie funkcjach,

c)       Odległości między nimi oraz odległości od innych obiektów,

d)       Maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie masowej,

e)       Zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych;

11)     Informacje o instalacjach użytkowych, o których mowa w przepisach budowlanych, zainstalowanych na czas imprezy masowej w obiektach, w tym w tymczasowych obiektach budowlanych, lub na terenie imprezy masowej, oraz o sposobie ich wyłączania;

12)     W przypadku pokazu pirotechnicznego, dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego, wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 

§ 4. Opis graficznego planu obiektu lub terenu, o którym mowa w § 1 pkt 5, który zawiera oznaczenia:

1)        Terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;

2)        Lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków służb ratowniczych i Policji;

3)        Przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg pożarowych;

4)        Lokalizacji miejsc odcięcia mediów zasilających, z uwzględnieniem wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

5)        Lokalizacji na terenie imprezy masowej obiektów, ogrodzeń oraz innych stałych elementów zagospodarowania terenu, usytuowanych w sposób uniemożliwiający lub utrudniający dostęp do miejsca imprezy masowej służbom ratowniczym;

6)        Lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na terenie przyległym pól namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeżeli takie są organizowane;

7)        Dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji;

8)        Lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejsc ręcznego uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, punktów czerpania wody do celów gaśniczych;

9)        Miejsc rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych, przewidzianych do wykorzystania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

10)     Lokalizacji pomieszczeń służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej;

11)     Lokalizacji punktu pomocy medycznej;

12)     Lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów pożarniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli są przewidziane do zabezpieczenia imprezy masowej.

 

Czytaj więcej:

Organizacja imprez masowych  

W dniu 21 października 2009 r. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka dokonał wręczenia aktu powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu z dniem 1 listopada 2009 r. kpt. mgr inż. Dariuszowi Lubiańcowi. Uroczyste wręczenie aktu powołania nastąpiło w Komendzie  Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierza Maciejewskiego.

 • 75