Strategia Rozwoju KSRG w Powiecie Wałeckim

 

 Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wałczu, które odbyło się 6 marca 2008r. została podpisana Strategia Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Wałeckim do roku 2015.

Opracowany przez Komendę Powiatowa PSP w Wałczu dokument określa strategiczne założenia w dążeniu do osiągnięcia optymalnego poziomu ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie w zakresie przygotowania sił i środków tego systemu do oczekiwanego społecznie poziomu działań interwencyjnych.

Strategii nadano funkcję planistyczną i wspomagającą w realizacji ustawowych zadań przez właściwe podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminach i powiecie.

Po uroczystym akcie podpisania strategii nastąpiło jej wręczenie obecnym na spotkaniu wójtowi i burmistrzom gmin Powiatu Wałeckiego bądź ich reprezentantom.

W uroczystym podpisaniu strategii uczestniczyli:

bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, st. kpt. mgr inż. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego.

Zredagował: KM

 • 21
 • 22

 

Wsparcie Finansowe Rozbudowy Obiektów KP PSP w Wałczu

 

 W dniu 6 marca 2008 r. nastąpiło podpisane porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Komendą Powiatową PSP w Wałczu w zakresie wsparcia finansowego inwestycji pn. "Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wałczu przy ul. 12 lutego 20" przez Starostwo Wałeckie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009".  Na mocy podpisanego porozumienia Zarząd Powiatu Wałeckiego dofinansuje inwestycję w roku 2008 kwotą 100 tys. zł.

W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli:

bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, st. kpt. mgr. inż. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, Halina Rakowska Burmistrz Człopy, Krzysztof Hara Wiceburmistrz Tuczna, Jadwiga Kamińska Sekretarz Miasta i Gminy Mirosławiec oraz druh Jerzy Diwyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zredagował: KM

 • 24

NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ !!! 

 

Wystarczyło kilka słonecznych dni, a na terenie Powiatu Wałeckiego rozpoczął się "gorący okres"
Jest to czas, kiedy strażacy  interweniują najczęściej przy zdarzeniach dotyczących wypalania traw i pozostałości roślinnych.

 • 26

Skalę zagrożeń powodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych w latach 2005 – 2007 obrazuje następujące zestawienie:

 • W 2005 roku 120 zdarzeń związanych z wypalaniem traw na ogólną liczbę zdarzeń 675 - pożary te stanowiły 17,8% ogółu zdarzeń.
 • ­ W 2006 roku 52 zdarzenia związane z wypalaniem traw na ogólną liczbę zdarzeń 809 -  pożary te stanowiły 6,4% ogółu zdarzeń.
 • W 2007 roku 51 zdarzeń związanych z wypalaniem traw na ogólną liczbę zdarzeń 677  - pożary te stanowiły 7,5% ogółu zdarzeń.
 • 28

 


Negatywny wpływ wypalania traw

Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - powoduje jedynie szkody dla przyrody i człowieka. Wypalanie roślinności powoduje, że w płomieniach giną nie tylko zwierzęta, ptaki i rośliny ale również ludzie. Pożary traw na terenie powiatu wałeckiego corocznie generują duże koszty finansowe, których ciężar ponoszą wszyscy podatnicy. Działania przy tego typu pożarach wymagają zaangażowania dużej ilości strażaków oraz sprzętu, który w tym czasie może być potrzebny w zdarzeniach niezależnych od człowieka.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione! 

§ Ustawa o ochronie przyrody „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin – podlega karze aresztu lub grzywny”.

§ Ustawa o lasach „w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin, oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest ZABRONIONE !!!”  

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach i w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne”

W dniu 29.02.2008r. w siedzibie KP PSP w Wałczu odbyła się narada poświęcona podsumowaniu Działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za rok 2007.  W pierwszej części Komendant Powiatowy PSP przyjął ślubowanie stażystów :    

 •        str. Grzegorz Kowalski,
 •        str. Karol Janik,
 •        str. Paweł Glaziński,
 •        str. Tomasz Kur,
 •        str. Tomasz Szymański,
 •        str. Sebastian Kolenda. 

Po zakończeniu ślubowania pożegnano strażaków, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne z roku 2007 oraz na początku 2008r. :

 •      st. ogn. Waldemar Rosiński,
 •      asp. sztab. Jerzy Karczewski,
 •      asp. sztab. Danuta Kaczanowicz. 

Kierownicy służb przedstawili działalność poszczególnych komórek organizacyjnych w roku ubiegłym. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu podsumował rok 2007 i przedstawił główne kierunki działania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2008 rok. 

Po części podsumowującej odbyło się wręczenie upominków i wyróżnień :

a) Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wyróżnił:

 •        st. str. Krzysztofa Chmielewskiego,
 •        sekc. Jarosława Ryło,
 •        st. ogn. Mirosława Michalika. 

b) Starosta Wałecki wyróżnił :

 •       mł. bryg. Jana Kaczanowicza,
 •       sekc. Romana Kucharczyka,
 •       mł. ogn. Bronisława Gryglewicza. 

c) Burmistrza Miasta Wałcza wyróżnił :

 •       str. Marcina Kulczyka,
 •       mł. asp. Macieja Jóźwika,
 •       mł. asp. Piotra Pałkę. 

W uroczystości wzięli udział:

 • Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie – st. kpt. mgr inż. Robert Tarczyński,
 • Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz,
 • Sekretarz Powiatu – Zbigniew Wolny,
 • Wiceburmistrz Miasta Wałcza – Jolanta Wegner,
 • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP mgr dh Jerzy Diwyk.

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski