Szkolenie doskonalące strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej systemu zmianowego jest realizowane w sześciogodzinnych cyklach dziennych, zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego. Pakiet szkolenia dziennego to 3 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych, 1 godzina ćwiczeń i 2 godziny zajęć sportowych. Podejmowane przedmioty tematyczne obejmują:

 • taktykę działań ratowniczo-gaśniczych
 • sprzęt pożarniczy
 • prawo w ochronie przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwo i higienę służby strażaków
 • środki gaśnicze
 • wychowanie fizyczne

Podstawowymi czynnikami kształtującymi potrzeby szkoleniowe są:

 1. Ustawowy obowiązek prowadzenia działań ratowniczych w zakresie :
  • gaszenia pożarów – Szkolenie realizowane jest w zakresie prowadzenia akcji gaśniczych w obiektach i na terenach charakterystycznych dla naszego powiatu. Podstawowa tematyka obejmuje przede wszystkim działania podczas pożarów budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarki rolnej oraz dziania na obszarach leśnych.

  • ratownictwa technicznego – Szkolenie w tym zakresie realizowane jest ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa drogowego, katastrof budowlanych i technicznych, ratownictwa na akwenach wodnych i ratownictwa zwierząt.

  • ratownictwa chemiczno-ekologicznego – Szkolenie realizowane jest w zakresie standardowych procedur dotyczących taktyki oraz technologii działań przy zdarzeniu chemiczno - ekologicznym;
  • ratownictwa medycznego – Szkolenie obejmuje doskonalenie wiedzy i umiejętności wynikających z uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zakres ten obejmuje utrzymanie lub przywrócenie podstawowych funkcji życiowych u poszkodowanego na skutek zdarzenia o charakterze związanym z realizacją przez Państwową Straż Pożarną ustawowych zadań ratowniczych. Z tym związane czynności obejmują w szczególności przywrócenie funkcji oddechowej, wykonanie masażu serca, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i zwichnięć, prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego, zapewnienie komfortu termicznego oraz wsparcia psychicznego.

 2. Potrzeba korelacji zdobytej na kursach wiedzy z możliwościami taktycznymi i sprzętowymi macierzystej jednostki ratowniczo - gaśniczej.

 3. Konieczność rozwijania i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej strażaków niezbędnej w realizacji zadań służbowych poprzez realizowanie codziennych zajęć z wychowania fizycznego tak na wolnym powietrzu jak i w salce sportowej oraz poprzez udział w zawodach sportowych organizowanych przez komendę wojewódzką, komendy powiatowe PSP i imprezach otwartych.

 4. Konieczność kształtowania umiejętności i prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń lub szkolenia.