Bibliografia dotycząca zakresu OTWP

Przepisy i bibliografia

 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. nr 100, poz. 835 z 2005r. z późn. zm./
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. nr 96, poz. 667 z 2006r. z późn. zm /
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. nr 113, poz. 954 z 2005r. z późn. zm /
 • ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz.492 z późn. zm./
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. nr 109 poz. 719 z późn. zm /.
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. nr 119 poz. 998 z późn. zm /.
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz.U. nr 225 poz.1934 z późn. zm /
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pozarowych /Dz. U. nr 124 poz.1030 z późn. zm /.
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie / Dz. U. nr 243 poz.2063 z dnia 14 grudnia 2005 r. z późn. zm /
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r. z późn. zm /
 • rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów /Dz. U. nr 58 poz.405 z późn. zm /
 • Taktyka działań gaśniczych,
 • Podręcznik pierwszej pomocy,
 • Regulamin ćwiczeń z podstawowym sprzętem pożarniczym,
 • Czasopisma pożarnicze, między innymi: „Przegląd Pożarniczy”, „Strażak”
 • Inna literatura pożarnicza.