Regulamin OTWP Powiatu Wałeckiego

 

Regulamin organizacji gminnych i miejskich eliminacji do finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Uchwała nr 3/2012
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu
z dnia 30 stycznia 2012r.

 I. Cel Turnieju

             Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


II. Uczestnicy

1.      W eliminacjach gminnych i miejskich uczestniczy młodzież w 3 grupach wiekowych:

1/       Grupa I    –  uczniowie szkół podstawowych,

2/       Grupa II   –  uczniowie szkół gimnazjalnych,

3/       Grupa III –  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Etapy eliminacji

1.      Turniej poziomu podstawowego:

1/      Eliminacje środowiskowe na szczeblu szkół,

2/      Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne.

2.    Turniej poziomu powiatowego.

 

IV. Komitet organizacyjny OTWP

      Przebiegiem turnieju na poszczególnych poziomach eliminacji kieruje komitet organizacyjny. Główne zadania komitetu organizacyjnego obejmują:

a/     Ustalenie terminu i miejsca eliminacji,

b/      Zapoznanie uczestników z regulaminem OTWP,

c/       Powołanie jury,

d/      Przygotowanie nagród i upominków dla zwycięzców etapowych.

      

Poziom podstawowy

1.      Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne: Komitet organizacyjny lub odpowiedzialnych za przygotowanie i wyłonienie do wyższego poziomu eliminacji powołuje dyrektor właściwej szkoły.

2.      Gm. Wałcz, MiG Człopa, Mirosławiec i Tuczno:

1/       Głównym organizatorem odpowiedzialnym za organizację OTWP w gminach są Zarządy Oddziałów Gminnych  ZOSP RP,

2/      Ponadto w skład komitetu organizacyjnego mogą wchodzić:

a/       Przedstawiciel Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta i Gminy prowadzący zagadnienia z zakresu ochrony  przeciwpożarowej;

b/    Przedstawiciel Nadleśnictwa, którego teren przyporządkowany jest obszarowo danej gminie;

c/       Dyrektorzy Szkół według miejsca przeprowadzania eliminacji gminnych lub miejsko – gminnych;

d/      Inne instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

 

3.      Miasto Wałcz:

1/       Głównymi organizatorami eliminacji OTWP na obszarze miasta Wałcza są dyrektorzy szkół według miejsca przeprowadzania eliminacji.

2/       W skład komitetu organizacyjnego mogą wchodzić:

a/      Burmistrz Miasta Wałcza lub jego przedstawiciel,

b/      Dyrektor Zakładu Oświatowego w Wałczu.

3/       Porad merytorycznych według potrzeb udzieli przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wałczu.


Poziom powiatowy

1/       Głównym organizatorem odpowiedzialnym za organizację eliminacji poziomu powiatowego OTWP  jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP                  w Wałczu.

2/      W skład komitetu organizacyjnego wchodzi Komenda Powiatowa PSP w Wałczu w zakresie merytorycznego przeprowadzenia turnieju.

3/      W skład komitetu organizacyjnego mogą wchodzić: 

a/   Starosta Wałecki lub jego przedstawiciel,

b/   Przedstawiciele Nadleśnictw,

c/   Instytucje ubezpieczeniowe,

d/   Inne instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

V. Jury

Na poziomie podstawowym:

Komitet organizacyjny eliminacji powołuje jury turnieju, które wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

Na poziomie powiatowym:

                        Na poziomie powiatowym ustala się jury funkcjonalne w składzie:

a/     Przewodniczący – wyznaczony przez Komendanta Powiatowego PSP funkcjonariusz KP PSP w Wałczu,

b/      Sekretarz – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu,

c/      Członek – wyznaczony przez Komendanta Powiatowego PSP funkcjonariusz KP PSP w Wałczu.

                         Zadania jury:

a/       Opracowanie pytań i testów turniejowych,

b/      Ocena odpowiedzi i ustalenie wyników eliminacji – podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe,

c/     Sporządzenie sprawozdania zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach i doręczenie go do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu.

  

VI. Kwalifikacja i weryfikacja uczestników

1/       Zasady eliminacji:

a/  Eliminacje przeprowadzone zostaną z podziałem na przedstawione wcześniej grupy wiekowe.

b/      Eliminację turniejowe składają się z części pisemnej i ustnej.

c/   Eliminacje pisemne mają formę testu. Test składa się minimum z 30 pytań,  z czego na 85% pytań należy udzielić odpowiedzi zaznaczając jeden spośród podanych wariantów. Na 15% pytań w teście należy udzielić samodzielnej odpowiedzi pisemnej.

d/  Do eliminacji ustnych kwalifikuje się od 3 do 5 uczestników, którzy uzyskali najwięcej punktów w eliminacjach pisemnych, w każdej kategorii wiekowej. Ilość uczestników eliminacji ustnych określa każdorazowo przed rozpoczęciem finału powiatowego jury.

e/   Czas trwania testu – 45 minut.

f/  Dopuszcza się udział w eliminacjach powiatowych, „w uzupełnieniu” zakwalifikowanego zawodnika, który z przyczyn losowych nie może w nich wziąć udziału, osobę która w eliminacjach gminnych, miejskich lub szkolnych zajęła miejsce następne w kolejności. Warunkiem jest zgłoszenie zawodnika  w ogólnie obowiązującym terminie.

 

2/       Zasady punktacji:

a/       Eliminacje pisemne – 0 lub 1 punkt za każde pytanie,

b/      Eliminacje ustne – od 0 do 3 punktów.

3/       Uczestnicy turnieju poziomu powiatowego:

1/        Grupa I – szkoły podstawowe:

a/      po 3 najlepszych uczestników eliminacji podstawowych poziomu gminnego lub miejsko – gminnego,

b/     po 2 najlepszych reprezentantów każdej szkoły z terenu miasta Wałcza wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych;

2/        Grupa II –  szkoły gimnazjalne:

a/      po 3 najlepszych uczestników eliminacji podstawowych poziomu gminnego lub miejsko – gminnego,

b/     po 2 najlepszych reprezentantów każdej szkoły z terenu miasta Wałcza wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych;

3/        Grupa III –  szkoły ponad gimnazjalne:

a/      po 3 najlepszych reprezentantów każdej szkoły ponad gimnazjalnej, wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych.

  

VII. Postanowienia końcowe

a/  Terminy eliminacji poszczególnych szczebli określono uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP i przedstawiają się one następująco:

-       eliminacje centralne – do końca maja.

-      eliminacje wojewódzkie – do końca kwietnia,

b/ W uwzględnieniu chronologii eliminacji wyższego szczebla poszczególne niższe etapy należy przeprowadzić w terminach:

-      eliminacje powiatowe – najpóźniej do 15 kwietnia,

-      eliminacje podstawowe – najpóźniej do 25 marca.

c/  Informacji o odstępstwach od ustalonych terminów udziela Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wałczu,

d/ Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP określa termin przeprowadzenia turnieju powiatowego i informuje organizatorów szczebla niższego, co najmniej na jeden miesiąc przed wyznaczonym terminem,

e/  Finalistów wyłonionych w drodze eliminacji szczebla podstawowego należy zgłosić do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz Komendy Powiatowej PSP w Wałczu w terminie określonym przez Zarząd Powiatowy.

f/  Do eliminacji wojewódzkich kwalifikują się laureaci turnieju poziomu powiatowego z każdej grupy wiekowej (łącznie od 1 do 3 osób z każdej kategorii wiekowej).

 
 

TD/KM