Zarządzenie NR 10/2013

                             Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

z dnia 12 grudnia 2013 roku     

w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych          dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

 

 Podstawa prawna:

 art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68) zarządzam, co następuje:

                                                                                                       §1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, ul. 12-tego Lutego 20, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                                                                                                       §2

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1 są:

a)  ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,

b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,

c)  zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,

d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,

e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora, przy czym graniczną datę wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań ustala się na 31 grudnia 2014 roku.

§4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Wałczu a operatorem.

§5

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Starszego Specjalistę Wydziału ds Operacyjno - Szkoleniowego.

§6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2013 roku.


  Pobierz

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu

 Pobierz