Kwalifikacje i uprawnienia

 

1. Uprawnienia do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w tym pracy w sieci radiowej UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenia działań ratowniczych z użyciem specjalistycznego sprzętu, prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, współpracy z LPR a także pełnienia funkcji dowódczych, strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych nabywa po ukończeniu poszczególnych rodzajów szkoleń.

2. Ukończenie poszczególnych szkoleń upoważnia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do eksploatacji i obsługi sprzętu w ramach wykonywania działań ratowniczych jeżeli:


a) w ramach szkolenia strażak nabył wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi tego sprzętu;
b) strażak zapoznał się z instrukcją obsługi tego sprzętu;
c) nie są wymagane dodatkowe uprawnienia na eksploatację i obsługę tego sprzętu.

3. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli szkolenie:


a) szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej według programów obowiązujących do 2006 roku;
b) szkolenie szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych według programów obowiązujących do 2006 roku;
c) strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych – część I według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku;

zachowują swoje uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w dniu ukończenia szkolenia programami szkoleń.

4. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli szkolenie według programu szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkolenie przygotowujące do pracy 

w aparatach oddechowych, a także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, według programów obowiązujących do 2006 roku, zachowują swoje uprawnienia do sprawnego
i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych.

5. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli szkolenie operatorów sprzętu wg programów szkolenia obowiązujących do 2006 roku, zachowują uprawnienia do pełnienia funkcji kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

6. Od członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli co najmniej szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędne, bez względu na przydział do jednostki ochrony przeciwpożarowej, a są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w zawodzie strażak nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji dowódców i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli co najmniej szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędne, bez względu na przydział do jednostki ochrony przeciwpożarowej, nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji dowódców i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Od osób, które odbyły zastępczą służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a są członkami czynnymi Ochotniczych Straży Pożarnych, wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych.

10. Ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach służby kandydackiej, realizowanego podczas kształcenia w szkołach Państwowej Straży Pożarnej jest równorzędne 

z ukończeniem szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku lub programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z 2015 roku.

11. Wszystkie nabyte kwalifikacje i uprawnienia uznaje się za ważne, pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji i uprawnień w ramach szkoleń strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoleń w ramach ochrony przeciwpożarowej.

12. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nie podlegają obowiązkowi odbycia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408 z dnia 6 kwietnia 2007 roku).