Przemiany cywilizacyjne wymuszają na każdym z nas gotowość na zmian. Dotyczą one również edukacji członków OSP. Odzwierciedleniem owych zmian jest zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” wprowadzony do stosowania z dniem 11 maja 2006r

 1. Organizacja szkolenia
  1. Podstawa prawna organizacji szkolenia dla członków OSP
   • art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 02.147.1229 z późn. zm
  2. Zakres i cel szkoleń

   Szkolenie podstawowe – celem jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania czynności w ramach zastępu. Przewiduje się szkolenie podstawowe dla:

   • strażaków ratowników OSP część I,
   • strażaków ratowników OSP część II,
   • strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego,
   • kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
   • strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

   Szkolenie specjalistyczne – celem jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do wykonywania działań z użyciem sprzętu technicznego wymagającego umiejętności wykraczających poza obszar szkolenia podstawowego oraz przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

   Szkolenie dowódcze – celem jest szkolenie dla dowódców najniższego szczebla oraz przygotowanie do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym. Przewiduje się szkolenie operacyjne dla:

   • dowódców OSP,
   • naczelników OSP,
   • komendantów gminnych ZOSP RP.
  3. Miejsce prowadzenia szkoleń.

   Szkolenia organizowane i prowadzone będą wg właściwości miejscowej i rzeczowej, w następujących terenowych jednostkach organizacyjnych PSP:

   Szkolenia podstawowe w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej jednostki organizującej szkolenie.

   Szkolenia specjalistyczne w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej jednostki organizującej szkolenie.

   Szkolenia dowódcze dla dowódców, naczelników i komendantów ginnych ZOSP RP oraz dla komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej jednostki organizującej szkolenie.