Instalacje użytkowe - urządzenia elektryczne

Warunki bezpieczeństwa

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności:

 • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej
  z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju
  i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszych niż 0,5m. od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
 • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

 

Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych

Zabronione jest:

 • stosowanie bezpieczników o większej mocy niż wskazane w dokumentacji projektowej,
 • używanie większej od obliczonej mocy instalacji elektrycznej ilości odbiorników prądu elektrycznego – nadmierne obciążanie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów oraz wypalanie styków w gniazdach i puszkach rozgałęźnych,
 • eksploatowanie uszkodzonych urządzeń elektrycznych,
 • ustawianie sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi – długotrwałe nagrzewanie może doprowadzić do zapalenia tych materiałów,
 • wykonywanie prowizorycznych połączeń elektrycznych i przerabianie starych instalacji,
 • używanie urządzeń elektrycznych nieposiadających atestów i dopuszczeń,
 • ustawianie elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

Zlecaj:

 • do usunięcia stwierdzone usterki w urządzeniach i instalacjach elektrycznych osobom z wymaganymi kwalifikacjami lub zgłaszaj do administratora budynku.

 

Przeglądy

Co najmniej raz na 5 lat przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej przez uprawnione osoby tj. osoby posiadające kwalifikacje,

Uregulowania prawne

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U z 2010 r. Nr 109, poz. 719/.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156/.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954/.

 

Sankcje karne

Niestosowanie się do obowiązujących przepisów jest zagrożone karą grzywny.