Instalacje użytkowe - urządzenia gazowe

Warunki bezpieczeństwa

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności:

 • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
 • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszych niż 0,5m. od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,

 Zasady eksploatacji urządzeń gazowych

Zabronione jest:

 • stosowanie w jednym budynku gazu płynnego w butlach i gazu z sieci gazowej,
 • używanie w mieszkaniu więcej niż 2 butli gazowych o zawartości gazu do 11kg,
 • przechowywanie butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (np. piwnicach) – gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i ma tendencje do zalegania w tych pomieszczeniach grożąc wybuchem,
 • zasłanianie przewodów wentylacyjnych - brak wystarczającej ilości powietrza prowadzi do niezupełnego spalania gazu i powoduje powstawanie trującego i niewyczuwalnego tlenku węgla (CO),
 • ogrzewanie pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu,
 • używanie urządzeń gazowych nie posiadających atestów i dopuszczeń,
 • ustawianie urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 50cm.

Zlecaj:

 • okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych.
 • do usunięcia stwierdzone usterki w urządzeniach i instalacjach gazowych oraz grzewczo - kominowych osobom z wymaganymi kwalifikacjami lub zgłaszaj do administratora budynku.

 

Przeglądy

 • raz w roku przeprowadzić przegląd instalacji gazowej i kominowej przez uprawnione osoby tj. osoby posiadające kwalifikacje,
 • usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

a/ od palenisk opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno), co najmniej raz na 3 miesiące,
b/ od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, co najmniej raz na 6 miesięcy,
c/ z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku.

 

Uregulowania prawne

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U z 2010 r. Nr 109, poz. 719/.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156/.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954/.

 

Sankcje karne

Niestosowanie się do obowiązujących przepisów jest zagrożone karą grzywny.